Projekti

S obzirom na istoriju, značaj i kompleksnost terapijskog jahanja, ono samo po sebi, predstavlja svojevrsan projekat koji se po prvi put pojavljuje u našoj zemlji. U projekat terapijskog jahanja uključene su mnoge organizacije, institucije, udručenja, stručno i tehničko osoblje. Terapijsko jahanje razvijaće se u fazama, a jedna od prvih je i projekat "Tetrapijsko jahanje - spravno u sedlu".

TERAPIJSKO JAHANJE - USPRAVNO U SEDLU

Postojeća iskustva:

Jahanje kao terapija je specifičan oblik tretmana i rehabilitacije osoba sa invaliditetom koji se u svetu primenje već više od trideset godina. Osnovno terapijsko delovanje terapijskog jahanja postiže se neometanim prenosom pokreta s leđa konja na dete i njegovim prilagođavanjem tim pokretima, kao i kroz neposredni kontakt sa životinjom koji ima blagotvorno i umirujuće dejstvo na dete Ovakvim vidom terapije postiže se: normalizacija mišićnog tonusa, smanjenje stereotipnih pokreta, kontrola držanja tela i ravnoteže, simetrija pokreta, bolja pokretljivost i izdržljivost, poboljšanje cirkulacije, disanja i probave, usmerava se pažnja i povećava koncentracija, dete usvaja nove pojmove, utiče se na razvoj kognitivnih sposobnosti, savladava se veština jahanja - jednom rečju utiče se na poboljšanje opšteg psihomotornog stanja deteta.

Projekat „Terapijsko jahanje“ koji je realizovan u proteklom periodu obuhvatao je kao korisnike decu sa autizmom školskog uzrasta. Tokom višemesečnog dolaženja na ovakvu vrstu tretman kod svih korisnika uočen je značajan napredak po pitanju tonusa celokupne muskulature, motoričke spretnosti, održavanja ravnoteže i koordinacije pokreta, a posebno u oblasti kanalisanja sopstvenih emocija i izražavanju emocionalno adekvatnih odgovora. Kod nekih korisnika uočen je napredak u oblasti komunikacije, prostorne orjentacije, dok je nekoliko korisnika uspelo da dostigne nivo gotovo samostalnog vođenja konja.

Realizacijom projekta urađeni su mnogi radovi na samoj adaptaciji Konjičkog kluba „Petras“, nabavljena je adekvatna oprema za jahanje, a članovi stručnog tima su prošli neophodnu edukaciju iz oblasti terapijskog jahanja što  sve zajedno čini adekvatne uslove za realizaciju programa terapijskog jahanja kako za decu sa auitzmom i intelektualnim poteškoćama. Tako i za decu sa senzornim i fizičkim poteškoćama i teškoćama u kretanju.


OPIS PROJEKTA

Napredak i pozitivni rezultati ostvareni u pomenutim oblastima, a posebno ogromna količina zadovoljstva i pozitivnog raspoloženja koju deca izražavaju za vreme ovakve vrste tretmana dala nam je podstrek da  programom terapijskog jahanja obuhvatimo što veći broj korisnika. Ciljna grupa bi bila prvenstveno deca sa različitim vidovima psihofizičkih poteškoća u razvoju koja su članovi mnogih lokalnih i pokrajinskih invalidskih udruženja. Učesnici ovog projekta su obavili evaluaciju pre početka projekta u cilju provere zainteresovanosti, informisanosti i potreba članova raznih lokalnih i pokrajinskih invakidskih udruženja  o esikasnosti i neophodnosti primene programa terapijskog jahanja, što je kao ishod imalo potpisivanje Sporazuma o saradnji između Konjičkog kluba „Petras“ i 7 organizacija, to su:

 
  1. Društvo za pomoć osobama sa autizmom grada Novog Sada
  2. Vojvođansko udruženje za pomoć osobama sa autizmom
  3. Savez organizacija za pomoć osobama ometenim u razvoju
  4. Društvo za pomoć osobama sa Langdon Down sindromom
  5. Savez za dečju i cerebralnu paralizu Vojvodine
  6. Udruženja distrofičara Novi Sad
  7. ŠOSO "Milan Petrović" Novi Sad
  8. Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba
  9. SOS Decje selo "Dr Milorad Pavlović", Novi Sad

Sporazumi o saradnji koji će biti dostavljeni u prilogu projekta zajedno sa pratećom dokumentacijom predstavljaju svojevrsni dokaz i potvrdu o velikoj zainteresovanosti članova i korisnika pomenutih organizacijai infornisanosti o višestrukom pozitivnom dejstvu terapije jahanjem.

Na projektu bi bili angažovani stručnjaci raznih profila koji bi činili dva tima: stručni tim i trehnički tim.
Članovi stručnog tima su: 4 defektologa, 2 trenera jahanja, 1 fizijatar, 1 psiholog i 1 fizioterapeut.
Članovi tehničkog tima su: 6 članova konjičkog kluba „Petras“, 1 računovođa.

Ovakvom podelom aktivnosti bili bi zastupljeni poslovi koji se direktno tiču kreiranja i primene samog terapijskog jahanja, poslovi koji se odnose na negu i brigu oko konja, uslova jahanja kao i poslovi koji se odnose na medijsku zastupljenost, informisanje javnosti i širenje pozitivnih stavova prema osobama sa poteškoćama u razvoju i inovativnim oblicima njihovog tretmana.

          Prvi zadatak stručnog tima projekta bi se sastojao u  proceni svakog korisnika ponaosob i kreiranju individualnih programa terapijskog jahanja, kao i samoj primeni programa. Program bi se realizovao sa decom sa poteškoćama u razvoju koja su članovi pomenutih organizacija sa kojima je uspostavljen sporazum o saradnji, a za koje članovi stručnog tima procene da ovakva vrsta terapije nije kontraindikovana njihovom stanju. Deca bi u pratnji svojih terapeuta, roditelja ili staratelja, dva puta nedeljno dolazila na tretmane terapijskog jahanja. Tokom realizacije projekta deca bi bila praćena od strane stručnog tima pomoću defektoloških skala procena, medicinskih i psiholoških procena, te bi se u skladu sa rezultatima evaluacije stanja deteta korigovao i sam program.

        Projekat bi bio praćen medijskom kampanjom: izrada flajera, brošure, internet stranice i putem kontakata sa raznim medijskim kućama kako bi se terapijsko jahanje kao potpuno inovativni oblik habilitacije i rehabilitacije što više približio našoj javnosti.

       Partnerska organizacija sa kojom bi bio realizovan projekat je Konjički Klub „Petras“ iz Petrovaradina. Evaluacija uspešnosti tretamana bi bila vršena na svaka tri meseca od strane koordinatora projekta koji na kraju projekta podnosi donatorima finansijski i narativni izveštaj.

Vreme predviđeno za realizaciju projekta je godinu dana.


Koordinator projekta:
Daniela Tamaš, defektolog